foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

 

DYREKTOR OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY:

Referent ds. Kadrowo - płacowych

Wymagania i obowiązki pracownika działu kadr i płac:

 • wykształcenie wyższe bądź średnie
 • praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na ww. stanowisku
 • bezproblemowa obsługa komputera
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy
 • komunikatywność, dyspozycyjność

Doświadczenie na podobnym stanowisku, a co najmniej wcześniejszy staż w dziale kadrowo-płacowym lub w roli asystenta ds. kadr i płac.

Znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność obsługi komputera

i programów kadrowo-płacowych.

- R2 PŁATNIK

- Płatnik ZUS

- PUE ZUS

- GUS

- PFRON

- PPK PKO

- PZU

Kompetencje - skrupulatność, dokładność, otwartość i umiejętność radzenia sobie ze stresem, a także chęć do nauki.

Właściwe prowadzenie akt osobowych z dbałością o ich poprawność i zgodność z obowiązującym prawem.

Umiejętność przygotowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej zgodnie z prawem, a przede wszystkim RODO.

Właściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz kontrolowanie wyjątkowych sytuacji związanych ze zwolnieniami lekarskimi, urlopami, nadgodzinami i delegacjami.

Dostarczanie na czas odpowiednich informacji do różnych instytucji (m.in. do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz PPK PKO).

Właściwe obliczanie wynagrodzeń za pracę i wypłacanie ich na czas.

Nadzór nad aktualnością badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP dla pracowników.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv,
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach moich danych osobowych wskazanych wdokumentach rekrutacyjnych w związkuz prowadzonym naborem na stanowisko „Główny Księgowy. ”

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 15.01.2023r. na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, 56-410 Dobroszyce, ul. Stawowa 23 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 504 260 374.

 

– GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO/GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

1.Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

-Specjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyCaritas Archidiecezji Wrocławskiej 
- Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

-Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

ul. Stawowa 23

56-410 Dobroszyce

2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Zatrudnienie: na czas nieokreślony po okresie próbnym

3. Określenie stanowiska :
Główny Księgowy w:

-Specjalny Ośrodek Szkolno-WychowawczyCaritas Archidiecezji Wrocławskiej 
- Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

-Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 

ul. Stawowa 23

56-410 Dobroszyce

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. znajomość regulacji prawnych w zakresie: finansów publicznych (dotacje celowe), rachunkowości (również budżetowej), ustawy o pomocy społecznej, Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, administracji samorządowej, KPA;
 2. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. umiejętność pracy w zespole, opanowanie i odporność na stres, zdyscyplinowanie, dokładność. samodzielność,
 5. posiadania wystarczającej wiedzy i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości REWIZOR GT, R2Płatnik, CAS, Pakiet Office

Spełnia jedynego z poniższych warunków:

 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5.Wymagania dodatkowe:

 • mile widzianedoświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych,
 • umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność,.

6. Zakres obowiązków

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostek,
 • Zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 • Opracowywanie projektów planów finansowych jednostek i ich zmian,
 • Dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie dyrektora jednostek o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania środków dotacyjnych otrzymanych na wydatki z budżetu
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania zobowiązań jednostek
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad w dokonywaniu wydatków publicznych,
 • Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostki pod względem finansowym,
 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych,
 • Wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostek,
 • Nadzór nad naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, podatków, należności i zobowiązań,
 • Współpraca z instytucjami i urzędami w zakresie realizowanych zadań jednostek.
 • Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu
  i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i  przepisami prawa.
 • Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów.
 • Kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w jednostkach (rozliczenie inwentaryzacji rocznej).
 • Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 • Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora, nie ujętych w powyższych zadaniach,
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostek dotyczących prowadzenia rachunkowości,a wynikających ze specyfiki pracy głównego księgowego.


5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • cv,
 • oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiejw Dobroszycach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko „Główny Księgowy. ”

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie do 15.01.2023r. na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, 56-410 Dobroszyce, ul. Stawowa 23 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 504 260 374.


PUCHAR Ekstraklasy Futsalu Bez Barier na Arenie w Gliwicach - to było coś pięknego! Fantastyczne zamknięcie sezonu, a jednocześnie otwarcie na nowe, na lepiej i na więcej. Emocji i niespodzianek było co nie miara. Choć dla naszej cudownej drużyny był to duży sprawdzian, to ostatecznie zajmujemy 3 pozycję na zawodach. Natomiast w klasyfikacji ligowej Futsalu Bez Barier 2 miejsce. Możecie być z naszych Chłopaków i Dziewczyn dumni. Zachęcamy Was do dalszego kibicowania i oglądania naszych zmagań w nowym roku. NIECH ŻYJE WIELKI ŚLĄSK!!! 💚🤍❤️
PS ogromne podziękowania dla całego sztabu trenerskiego oraz technicznego. Robicie mega robotę!!! A wysokie wyniki są tego dowodem ❤️
#Ekstraklasa Futsalu Bez Barier
#Sekcja Bez Barier WKS Śląsk #Futsal Wrocław
#Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
#WKS Śląsk Futsal Wrocław
#WKS Śląsk Wrocław
#PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
#Federacja Kibiców Niepełnosprawnych - FKN
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i w budynku Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Nasi uczniowie: Agatka, Patryk i Sebastian, na konkursie talentów „TalentoMania2022” w Miliczu zaprezentowali pracę wielkoformatową pt. „Katedra Wawelska” i zdobyli drugie miejsce. Poza konkursem, był czas na poczęstunek i zabawę. Nagrody za wykonanie pracy otrzymują: Ala, Oskar, Agatka, Patryk i Sebastian. GRATULACJE dla autorów pracy😊.

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i w budynku

 

Jak co roku, zawitał do nas Mikołaj z wspaniałymi elfami z fundacji Procuro. Obdarowali naszych wychowanków wymarzonymi przez nich prezentami. W rewanżu nasi podopieczni zaprezentowali bogaty repertuar muzyczny a nawet skłonili wesołego Mikołaja do tańców. Serdecznie dziękujemy Świętemu Mikołajowi oraz jego wspaniałym pomocnikom za odwiedziny i prezenty. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku !!

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i w budynku Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, dziecko, w budynku i tekst „PROCCURO PRO fundacja ZOSTAŃ MIKOŁAJEM”

HO HO HO! 🎅🎄 Rozpoczynamy świąteczną akcję charytatywną pt. „Zostań Mikołajem”, w której spełniamy świąteczne marzenia podopiecznych z Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach - Caritas Wrocław.
To już czwarty raz, kiedy pomagamy Mikołajowi kompletować prezenty. Tym razem poszukujemy 78 Mikołajów, którzy „zaopiekują się” listami dzieci i młodzieży.

ℹ️ Chcesz zrobić prezent? Napisz wiadomość lub wyślij maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W odpowiedzi otrzymasz list jednego z podopiecznych ośrodka.

szczegóły akcji -> https://procuro.org.pl/.../zostan-mikolajem-swiateczna...

1

                                                                                           1procent

                                                                                            sygnaturka its                                

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2023 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.