foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

Sposób organizowania działań wychowawczo-profilaktycznych

 program wych-prof.2021-22 pdf.

1. Zdrowie- edukacja zdrowotna

Higiena osobista i otoczenia

- wyrabianie nawyku dbałości o własny wygląd i higienę osobistą, otoczenia;

- uświadamianie, jakie zmiany zachodzą w naszym organizmie podczas okresu dojrzewania;


-treningi czystości 

-pogadanki

nauczyciele,

wychowawcy,

pielęgniarka szkolna

termin- na bieżąco.

Promocja zdrowego stylu życia


-dbanie o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów w czasie pandemii COVID19

-wspieranie i informowanie uczniów o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie dłuższego przebywania w domu (kwarantanna)

- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

- zapoznanie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania się;

- kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia;

-wskazywanie sposobów umiejętnego zagospodarowania i spędzania czasu wolnego poprzez np. rozwijanie zainteresowań sportowych jako alternatywy dla biernego spędzania czasu wolnego przy komputerze, telefonie


Kształtowanie postaw wolnych od nałogów

- uświadomienie czym jest uzależnienie

- uświadomienie negatywnego wpływu nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy na nasze życie i zdrowie;

-uczenie sztuki skutecznego odmawiania i niepoddawania się presji grupy.


Edukacja do życia w rodzinie i seksualność człowieka

-kształtowanie umiejętności planowania rodziny; - uświadomienie norm  moralnych i przepisów prawnych, jakie regulują życie seksualne;

-kształtowanie umiejętności rozpoznawania, zaspokajania potrzeb seksualnych w sposób akceptowalny społecznie

-uświadomienie, jaką rolę pełni rodzina w życiu człowieka (ojcostwo, macierzyństwo);

-uświadomienie, jakie prawa przysługują dziecku w rodzinie;

Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata i przyrody


-rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

-włączenie uczniów do racjonalnych działań służących poprawie stanu środowiska w skali lokalnej i regionalnej

informacje na stroniewww.szkoły

gazetki informacyjne

pogadanki

 

-zajęcia gospodarstwa domowego obejmujące takie treści jak: piramida żywieniowa, prawidłowy jadłospis, przepisy na potrawę

-zajęcia edukacyjne

-prezentacje multimedialne

-pogadanki


-organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów 

-organizowanie zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowym

-rozmowy indywidualne z pedagogiem, psychologiem

-zajęcia na godzinach wychowawczych

 

-zajęcia edukacyjne

-rozmowy indywidualne

 

-akcje proekologiczne – zbieranie makulatury, śmieci

-konkursy

-zajęcia edukacyjne

dyrekcja

pielęgniarka

nauczyciele. Wychowawcy

termin- na bieżąco

nauczyciele

pielęgniarka szkolna

wychowawcy Internatu

termin- cały rok szkolny

 

pedagog

pielęgniarka

psycholog

nauczyciele

wychowawcy

termin-cały rok szkolny

 

nauczyciele,

wychowawcy

psycholog

pedagog

 

wychowawcy, nauczyciele

termin: przez cały szkolny

Relacja i komunikacja

Integracja ze społecznością szkolną

-kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania poprawnych relacji z rówieśnikami

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych osób;

- kształtowanie tworzenia  wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej;

- rozwijanie poczucia przynależności do klasy, grupy;

- zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami, wynikającymi z roli ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju;


Komunikacja i umiejętności

Interpersonalne

- kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

- kształtowanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi;

-kształtowanie umiejętności budowania bliskich więzi, przyjaźni


-pomoc w adaptacji nowych uczniów w Ośrodku

-imprezy wewnątrzszkolne

-konkursy

-wycieczki

-zawody sportowe

-wspólne rozwiązywanie problemów w grupie, klasie

-międzyklasowe zajęcia kulinarne

-gry i zabawy na sali gimnastycznej

 

-umiejętności inicjowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi

-rozwijanie umiejętności stosowania różnych form komunikacji werbalnej i niewerbalnej


wychowawcy

nauczyciele

 

nauczyciele

wychowawcy

logopeda

Kształtowanie zachowań pożądanych społecznie

- kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

-wdrażanie uczniów do samooceny własnego postępowania w stosunku do innych;

-rozwijanie postaw asertywnych

-kształtowanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów;

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania i radzenia sobie z uczuciami;

- kształcenie umiejętności rozładowania i redukowania własnej agresji (fizycznej i słownej);

-zapoznanie uczniów z obowiązującymi zasadami w naszym Ośrodku- lekcje wychowawcze, zajęcia grupowe

-tworzenie kontraktów klasowych i indywidualnych

-psycholog

-pedagog

-wychowawcy

-nauczyciele

Kultura- wartości, normy, wzory zachowań

Rozbudzanie oraz utrwalanie szacunku do tradycji i kultury


-kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie szacunku dla tradycji narodowej z uwzględnieniem ceremoniału szkolnego

-określenie swojej przynależności kulturowej, uczestnictwo w  życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego;

- zapoznanie z symbolami narodowymi i regionalnymi;

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji

- kształtowanie umiejętności właściwego zachowania podczas uroczystości związanych z tradycją i kulturą 

-kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycjinarodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

-uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego;

-zapoznanie z nazwą państwa, regionu i miasta, w którym uczeń żyje, podstawowymi symbolami regionalnymi i państwowymi, podstawowymi świętami narodowymi

- kształtowanie umiejętności właściwego zachowania podczas uroczystości związanych z tradycją i kulturą państwa, regionu, miasta, szkoły;

-kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełamiliterackimi i wytworami kultury, 

- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język polski i kulturęwypowiadania się;


Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych


- kształtowanie umiejętności analizowania różnych sytuacji życiowych, odróżnianie dobra od zła;

- kreowanie postaw prospołecznych i rozwijanie pozytywnego systemu wartości;

-pomoc w odkrywaniu uzdolnień uczniów, rozwijanie kreatywności oraz umiejętności zespołowego działania

-przeciwdziałanie wszelkim objawom nietolerancji wobec odmienności- profilaktyka i edukacja antydyskryminacyjna

-przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych  i podejmowania różnych decyzji życiowych w tym wybór zawodu

-promowanie postaw asertywnych i empatycznych

-zapobieganie niskiej samoocenie uczniów

-kształtowanie umiejętności rozwijania własnych zainteresowań  i dążenia do zamierzonego celu;

-wdrażanie do podejmowania odpowiedzialności za realizację określonych zadań lub dziedzin życia szkoły

-organizowanie uroczystości szkolnych

-organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej

-lekcje wychowawcze

-współpraca ze środowiskiem lokalnym – np. MATP 

-uroczystości związane z obchodami świąt państwowych

-wycieczki do muzeów w ramach współpracy z fundacją Procuro

-rozmowy indywidualne

-udział w akcjach charytatywnych

-konkursy tematyczne

-organizacja i udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych

-zajęcia na godzinie wychowawczej

-zajęcia grupowe w internacie

-zajęcia z zakresu doradztwa

wychowawcy

nauczyciel

 

-wychowawcy

-psycholog

-pedagog

-pedagog

Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych

Bezpieczeństwo w ośrodku, w domu i na drodze


- Kształtowanie umiejętności przestrzegania podstawowych zasad ruchu drogowego;

- przygotowywanie uczniów do bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych, wakacji, wycieczek;

-kształtowanie umiejętności korzystania z numerów alarmowych;

- utrwalanie zasad bezpieczeństwa zawartych w kontraktach klasowych i grupowych oraz w regulaminie ośrodka;

- nauka rozpoznawania, zapobiegania i odpowiedniego   reagowania na zagrożenia życia i zdrowia


Umiejętności i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci


-poznanie rodzajów zagrożeń cyberprzestrzeni i cyberprzemocy:

-dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych

-naruszenie prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka, pracowników szkoły

-nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internacie, uwodzenie, zagrożenie pedofilią osób nieletnich

-bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, 

-łamanie prawa autorskiego

-negatywny wpływ nadmiernego korzystania z sieci

-seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu

-wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

-kształtowanie umiejętności kreatywnego planowania czasu wolnego


-podczas zajęć dydaktycznych

-podczas zajęć grupowych w internacie

-spotkanie z policjantem

-projekcja filmów

-rozmowy indywidualne

-zapewniania bezpiecznej przestrzeni: monitoring

-zajęcia z pedagogiem

-wychowawcy

-zajęcia podczas informatyki


-nauczyciele,

-wychowawcy

-psycholog

-pedagog

-dyrekcja szkoły

Termin: cały rok

-pedagog

-nauczyciel informatyki

-policja

Termin: cały rok

Współpraca z rodzicami

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny


-włączenie rodziców w życie szkoły, uroczystości szkolnych

-poznanie środowisk wychowanków

-ustalanie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych

-pomoc rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej

-stała współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi;

-udzielanie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym;

-współpraca z ośrodkami pomocy społecznej;

 

-planowe konsultacje dla rodziców

-rozmowy indywidualne

-udział w organizacji imprez szkolnych, wycieczkach

 

-wychowawcy

-dyrekcja szkoły

-nauczyciele

-psycholog

-pedagog

Termin: przez cały rok

 

 

 

Poniżej zamieszczamy linki do treści nauczania realizowanych w kształceniu na odległość w poszczególnych klasach. Aby ułatwić Państwu i uczniom dostęp do materiałów na stronie. Prosimy zaglądać tutaj regularnie ponieważ tabelki z treściami nauczania będą aktualizowane co tydzień. Zadania z poprzednich tygodni znajdują się http://soswdobroszyce.pl/dokumentacja-osrodka

Egzamin ósmoklasisty planowany jest na 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Aktualny tydzień nauczania (15 czerwca - 19 czerwca 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania13
SP klasa 4 zadania13
SP klasa 6 zadania13
SP klasa 7 zadania13
SP klasa 8
zadania13
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania13
klasa 4- 8 "b" zadania13
klasa SPP a zadania13
klasa SPP b zadania13
klasa SPP c
zadania13
Zajęcia rewalidacyjne  zadania13
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania13
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania13
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania13
Zajęcia logopedyczne zadania13
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  link8
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link link 13
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania7
Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII zadania13

MATERIAŁY DO POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM klasa 8 na dzwonek.pl

W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link13
Grupa III link13
Grupa IV link13
Grupa V link13
Grupa VI link13
Grupa VII link13
Grupa VIII link13

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Aktualny tydzień nauczania (8 czerwca - 12 czerwca 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania12
SP klasa 4 zadania12
SP klasa 6 zadania12
SP klasa 7 zadania12
SP klasa 8
zadania12
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania12
klasa 4- 8 "b" zadania12
klasa SPP a zadania12
klasa SPP b zadania12
klasa SPP c
zadania12
Zajęcia rewalidacyjne  zadania12
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania12
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania12
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania12
Zajęcia logopedyczne zadania12
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  link8
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania7
Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII zadania12

MATERIAŁY DO POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM klasa 8 na dzwonek.pl

W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link12
Grupa III link12
Grupa IV link12
Grupa V link12
Grupa VI link12
Grupa VII link12
Grupa VIII link12

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Egzamin ósmoklasisty planowany jest na 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Aktualny tydzień nauczania (1 czerwca - 5 czerwca 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania11
SP klasa 4 zadania11
SP klasa 6 zadania11
SP klasa 7 zadania11
SP klasa 8
zadania11
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania11
klasa 4- 8 "b" zadania11
klasa SPP a zadania11
klasa SPP b zadania11
klasa SPP c
zadania11
Zajęcia rewalidacyjne  zadania11
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania11
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania11
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania11
Zajęcia logopedyczne zadania11
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  link8
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania7
Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII zadania11

MATERIAŁY DO POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM klasa 8 na dzwonek.pl

W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link11
Grupa III link11
Grupa IV link11
Grupa V link11
Grupa VI link11
Grupa VII link11
Grupa VIII link11

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poniżej zamieszczamy linki do treści nauczania realizowanych w kształceniu na odległość w poszczególnych klasach. Aby ułatwić Państwu i uczniom dostęp do materiałów na stronie. Prosimy zaglądać tutaj regularnie ponieważ tabelki z treściami nauczania będą aktualizowane co tydzień. Zadania z poprzednich tygodni znajdują sięhttp://soswdobroszyce.pl/dokumentacja-osrodka

Egzamin ósmoklasisty planowany jest na 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Aktualny tydzień nauczania (25 maja - 29 maja 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania10
SP klasa 4 zadania10
SP klasa 6 zadania10
SP klasa 7 zadania10
SP klasa 8
zadania10
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania10
klasa 4- 8 "b" zadania10
klasa SPP a zadania10
klasa SPP b zadania10
klasa SPP c
zadania10
Zajęcia rewalidacyjne  zadania10
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania10
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania10
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania10
Zajęcia logopedyczne zadania10
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  link8
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania7
Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII zadania10

MATERIAŁY DO POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM klasa 8 na dzwonek.pl

W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa I                                link10
Grupa III link10
Grupa IV link10
Grupa V link10
Grupa VI link10
Grupa VII link10
Grupa VIII link10

 


Egzamin ósmoklasisty planowany jest na 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Aktualny tydzień nauczania (18 maja - 22 maja 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania9
SP klasa 4 zadania9
SP klasa 6 zadania9
SP klasa 7 zadania9
SP klasa 8
zadania9
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania9
klasa 4- 8 "b" zadania9
klasa SPP a zadania9
klasa SPP b zadania9
klasa SPP c
zadania9
Zajęcia rewalidacyjne  zadania9
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania9
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania9
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania9
Zajęcia logopedyczne zadania9
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  link8
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania7
Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII zadania9

MATERIAŁY DO POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM klasa 8 na dzwonek.pl

W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link9
Grupa III link9
Grupa IV link9
Grupa V link9
Grupa VI link9
Grupa VII link9
Grupa VIII link9

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poniżej zamieszczamy linki do treści nauczania realizowanych w kształceniu na odległość w poszczególnych klasach. Aby ułatwić Państwu i uczniom dostęp do materiałów na stronie. Prosimy zaglądać tutaj regularnie ponieważ tabelki z treściami nauczania będą aktualizowane co tydzień.

8. Aktualny tydzień nauczania (11 maja - 15 maja 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania8
SP klasa 4 zadania8
SP klasa 6 zadania8
SP klasa 7 zadania8
SP klasa 8
zadania8
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania8
klasa 4- 8 "b" zadania8
klasa SPP a zadania8
klasa SPP b zadania8
klasa SPP c
zadania8
Zajęcia rewalidacyjne  zadania8
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania8
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania8
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania8
Zajęcia logopedyczne zadania8
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  link8
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania7
Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII zadania8


W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link8
Grupa III link8
Grupa IV link8
Grupa V link8
Grupa VI link8
Grupa VII link8
Grupa VIII link8

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poniżej zamieszczamy linki do treści nauczania realizowanych w kształceniu na odległość w poszczególnych klasach. Aby ułatwić Państwu i uczniom dostęp do materiałów na stronie. Prosimy zaglądać tutaj regularnie ponieważ tabelki z treściami nauczania będą aktualizowane co tydzień.

7.Aktualny tydzień nauczania (4 maja - 8maja 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania7
SP klasa 4 zadania7
SP klasa 6 zadania7
SP klasa 7 zadania7
SP klasa 8
zadania7
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania7
klasa 4- 8 "b" zadania7
klasa SPP a zadania7
klasa SPP b zadania7
klasa SPP c
zadania7
Zajęcia rewalidacyjne  zadania7
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania7
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania7
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania7
Zajęcia logopedyczne zadania7
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  l
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania7
Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII zadania7


W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link7
Grupa III link7
Grupa IV link7
Grupa V link7
Grupa VI link7
Grupa VII link7
Grupa VIII link7

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poniżej zamieszczamy linki do treści nauczania realizowanych w kształceniu na odległość w poszczególnych klasach. Aby ułatwić Państwu i uczniom dostęp do materiałów na stronie. Prosimy zaglądać tutaj regularnie ponieważ tabelki z treściami nauczania będą aktualizowane co tydzień.

6.Aktualny tydzień nauczania (27 kwietnia - 30 kwietnia 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania6
SP klasa 4 zadania6
SP klasa 6 zadania6
SP klasa 7 zadania6
SP klasa 8
zadania6
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania6
klasa 4- 8 "b" zadania6
klasa SPP a zadania6
klasa SPP b zadania6
klasa SPP c
zadania6
Zajęcia rewalidacyjne  zadania6
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania6
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania6
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania6
Zajęcia logopedyczne zadania6
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania5
Doradztwo zawodowe kl. VII i VIII zadania6


W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link6
Grupa III link6
Grupa IV link6
Grupa V link6
Grupa VI link6
Grupa VII link6
Grupa VIII link6

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


5.Aktualny tydzień nauczania (20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania5
SP klasa 4 zadania5
SP klasa 6 zadania5
SP klasa 7 zadania5
SP klasa 8
zadania5
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania5
klasa 4- 8 "b" zadania5
klasa SPP a zadania5
klasa SPP b zadania5
klasa SPP c
zadania5
Zajęcia rewalidacyjne  zadania5
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania5
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania5
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania5
Zajęcia logopedyczne zadania5
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania5


W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link5
Grupa III link5
Grupa IV link5
Grupa V link5
Grupa VI link5
Grupa VII link5
Grupa VIII link5

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4.Aktualny tydzień nauczania (13 kwietnia - 17 kwietnia 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania4
SP klasa 4 zadania4
SP klasa 6 zadania4
SP klasa 7 zadania4
SP klasa 8
zadania4
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania4
klasa 4- 8 "b" zadania4
klasa SPP a zadania4
klasa SPP b zadania4
klasa SPP c
zadania4
Zajęcia rewalidacyjne  zadania4
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania4
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania4
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania4
Zajęcia logopedyczne zadania4
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  link4
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania


W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link4
Grupa III link4
Grupa IV link4
Grupa V link4
Grupa VI link4
Grupa VII link4
Grupa VIII link4

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

3.Aktualny tydzień nauczania (6 kwietnia - 10 kwietnia 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania3
SP klasa 4 zadania3
SP klasa 6 zadania3
SP klasa 7 zadania3
SP klasa 8
zadania3
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania3
klasa 4- 8 "b" zadania3
klasa SPP a zadania3
klasa SPP b zadania3
klasa SPP c
zadania3
Zajęcia rewalidacyjne  zadania3
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania3
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania3
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania3
Zajęcia logopedyczne zadania3
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link  
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne zadania


W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link3
Grupa III link3
Grupa IV link3
Grupa V link3
Grupa VI link3
Grupa VII link3
Grupa VIII link3

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2.Aktualny tydzień nauczania (30 marca - 3 kwietnia 2020 r.) 

SP klasa 1-3 zadania2
SP klasa 4 zadania2
SP klasa 6 zadania2
SP klasa 7 zadania2
SP klasa 8
zadania2
Szkoły ( w st.umiark. lub st.znacznym)  
klasa 1- 8 "a" zadania2
klasa 4- 8 "b" zadania2
klasa SPP a zadania2
klasa SPP b zadania2
klasa SPP c
zadania2
Zajęcia rewalidacyjne  zadania2
Zajęcia rewalidacyjne kl. IV-VII zadania2
Zajęcia rewalidacyjne kl. VIII zadania2
Zajęcia rewalidacji ruchowej zadania2
Zajęcia logopedyczne zadania2
Opiekun medyczny / higienistka szkolna link 
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna link  


W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

Grupa I                                link2
Grupa III link2
Grupa IV link2
Grupa V link2
Grupa VI link2
Grupa VII link2
Grupa VIII link2

Adres e-mail do wysyłania prac Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Poniżej zamieszczamy linki do treści nauczania realizowanych w kształceniu na odległość w poszczególnych klasach.  Aby ułatwić Państwu i uczniom dostęp do treści i materiałów na stronie. Prosimy zaglądać tutaj regularnie ponieważ tabelki z treściami nauczania będą aktualizowane co tydzień.

Aktualny tydzień (25-27 marca 2020 r.)

SP klasa 1-3   ---> link

SP klasa 4      ---> link

SP klasa 6      ---> link

SP klasa 7      ---> link

SP klasa 8      ---> link

klasay SPP c     ---> link

klasay SPP b     ---> link

klasay SPP a     ---> link

klasay 4- 8 "B" ---> 

Oddział klasowy 1-8 w st.umiarkowanym   ---> link

Zajęcia Rewalidacyjne M. Nowak               ---->  link

Zajęcia Rewalidacyja Ruchowa                   --->    2 link  3 link 4 link

Zajęcia logopedyczne                                  ----> link

Pielęgniarka/ higienistka szkolna                    ---->  link  

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna        ----> link

W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.  

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych zachęcamy naszych uczniów,  do aktywnego spędzania czasu wolnego. Poniżej zamieszczamy pomocne materiały. Drodzy uczniowie zachęcamy do aktywności fizycznej w domu!

Grupa I ----> 

Grupa III ---> 

Grupa IV ---> link

Grupa V ----> link

Grupa VI ---> link

Grupa VII --->

Grupa VIII --->


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy naszych uczniów, by przy wsparciu rodziców korzystali z materiałów do samodzielnej pracy w domu, które będą publikowane na naszej stronie internetowej oraz w formie linka na profilu fb.

Aktualny tydzień (16-24 marca 2020 r.)

karty pracy J.polski dla klas 6-8--> tydzień tekst --->Pobierz

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

SP klasa 1-3   ---> 1tydzień  Pobierz pdf. --> 2 tydzień  Pobierz pdf.

SP klasa 4      ---> 1tydzień Pobierz pdf. --> 2 tydzień  Pobierz pdf.

SP klasa 6      ---> 1tydzień Pobierz pdf. --> 2 tydzień  Pobierz pdf.

SP klasa 7      ---> 1tydzień Pobierz pdf. --> 2 tydzień  Pobierz pdf.  

SP klasa 8      ---> 1tydzień Pobierz pdf. --> 2 tydzień  Pobierz pdf.

klasay SPP      ---> Otwórz lub Pobierz pdf.

klasay 4- 8 "B" -->Otwórz lub Pobierz pdf.

Oddział klasowy 1-8 w st.umiarkowanym   ---> Otwórz lub Pobierz pdf.

Zajęcia Rewalidacyjne M. Nowak                  ---> Otwórz lub Pobierz pdf.

W związku z zawieszeniem zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wszelkie zalecenia i problemy terapeutyczne mogą być na bieżąco konsultowane telefonicznie z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi zajęcia.  

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych zachęcamy naszych uczniów, do aktywnego spędzania czasu wolnego. Poniżej zamieszczamy pomocne materiały. Drodzy uczniowie zachęcamy do aktywności fizycznej w domu! 

Grupa I ----> Otwórz oraz Scenariusze zajęć ---> Pierwszy Dzień Wiosny

Grupa III ---> Otwórz 

Grupa V ----> Otwórz oraz Scenariusze zajęć --->Zajęcia 

Grupa VI ---> Otwórz oraz  Scenariusze zajęć

Grupa VII --->Otwórz 

Grupa VIII --->Otwórz oraz Scenariusze zajęć --->Zajęcia kulinarne

 

 

 

 

 

 

1

Zrzut ekranu 2024 02 25 132107

                                                                                            sygnaturka its                                

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2024 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.