foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dobroszycach to najstarsza w powiecie oleśnickim placówka sprawująca opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością  umysłową. Zasługuje ona na tym większą uwagę, gdyż od ponad stu lat pełni funkcję placówki opiekuńczej. 

Swoją bogatą historią, wielkością i wartością architektoniczną wyróżnia się  wśród tego typu placówek na Dolnym Śląsku.

Zakład przeznaczony dla sierot został wzniesiony w latach 1892-94 dzięki środkom fundacji Amalienstift. Opiekę nad dziećmi sprawowały siostry Elżbietanki z Wrocławia, które kształciły w różnych zawodach opuszczoną młodzież. Przed wybuchem I wojny światowej w zakładzie przebywało 263 wychowanków, a okres ten zaliczano do największego rozkwitu placówki. Wkrótce jednak wojna dotarła również do Dobroszyc- wraz z cierpieniem, głodem i zimnem. Sytuacja pogarszała się z dnia na dzień. Placówkę opuściły również siostry Elżbietanki, a przez to zakład zmienił nieco swój charakter. Oprócz sierot zaczęto przyjmować młodzież męską z różnych rodzin. Ich kształceniem zajęli się Bracia Szkolni. W tym czasie liczba wychowanków wynosiła 53 i stale się powiększała. Najwięcej młodzieży pochodziło z Dolnego Śląska, Brandenburgii i Saksonii. Bracia Szkolni uczyli młodzież przede wszystkim rzemiosła w warsztatach krawieckim, stolarskim, ślusarskim, szewskim  i wikliniarskim, prowadzone było również gospodarstwo rolne. Wydawałoby się, że czas sprzyja stabilizacji placówki. Niestety rozpoczęła się II wojna światowa i hitlerowcy posądzili zakonników o nadużycia wychowawcze i Bracia Szkolni musieli opuścić zakład. Niedługo potem powstał tutaj obóz jeniecki, a po jego likwidacji niemiecki szpital przyfrontowy. Po II światowej zarząd nad budynkami przejęli księża Salwatorianie i w maju 1946 roku przybyło do zakładu 40 chłopców. Oprócz placówki wychowawczej otwarto w Dobroszycach Małe Seminarium Duchowne. Na tak rozpoczętą działalność krzywo patrzyły ówczesne władze, przez co sytuacja znacznie się pogorszyła. Małe Seminarium Duchowne przestało istnieć w roku 1960. Przez kilka następnych lat budynek był remontowany, by później stać się własnością Ośrodka Szkolenia Kadr Spółdzielczości Produkcyjnej.

Ponownie zakład wychowawczy został powołany w 1966 roku, a od 1978 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania we Wrocławiu otrzymał nazwę Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościa umysłową. W styczniu  2002  Ośrodek  został  przejęty  przez Caritas Archidiecezji  Wrocławskiej .

Od tej pory rozpoczynają się intensywne prace remontowo-adaptacyjne. I tak jesienią ks. Adam Dereń dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej podejmuje decyzję o remoncie II piętra wschodniego skrzydła z przeznaczeniem na Dom Opieki.

Dzięki środkom uzyskanym z PFRON zniesione zostały bariery architektoniczne w budynku. 28 września 2003 r. w naszym Ośrodku zostaje zorganizowane Święto Pracowników i Wolontariuszy Caritas, podczas którego Jego  Eminencja ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz dokonuje  otwarcia i poświęcenia Domu Opieki.

Sukcesywnie postępują dalsze prace remontowe. W maju 2004 r. zostaje uroczyście poświęcony Warsztat Terapii Zajęciowej.

Dzięki wsparciu sponsorów w maju 2005 r. rozpoczyna się remont skrzydła B. Rok szkolny 2005/2006 dzieci witają w odnowionym internacie.

Obecnie w Ośrodku przebywa 85 wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Funkcja opiekuńcza Ośrodka skierowana jest na kompensowanie braków i niedostatków wychowanków. Ośrodek stanowi czasowe miejsce zamieszkania, zastępuje dom rodzinny i zaspokaja potrzebę przynależności, uznania, zrozumienia i bezpieczeństwa.

W swej złożonej strukturze SOSzW zawiera kilka rodzajów szkół: podstawowe, gimnazja, zawodowe osobno dla dzieci z niepełnosprawnościa  umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Dzieci głęboko upośledzone nabywają umiejętności w oddziale rewalidacyjno- wychowawczym.

Oprócz zajęć typowo lekcyjnych prowadzone są zajęcia rewalidacji indywidualnej: z logopedii, technik szkolnych i gimnastyki korekcyjnej. Ośrodek posiada do tego typu zajęć specjalnie wyposażone gabinety terapeutyczne.

Ośrodek w Dobroszycach jako jeden z nieliczny  w województwie zapewnia całoroczną opiekę.

Przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia i jednocześnie integruje ich ze środowiskiem. Uczniowie biorą udział w wielu imprezach artystycznych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Ośrodek często gości również dzieci i młodzież z innych placówek specjalnych, jak również ze szkół masowych na imprezach organizowanych w trakcie roku szkolnego. Przykładem takiej imprezy jest Plener Plastyczny oraz Mitting Lekkoatletyczny.

Wysoko wykwalifikowana kadra , jej doświadczenie, twórcze poszukiwania metod pracy przyczyniły się do widocznych efektów wychowawczych. 

SOSzW służy rozwojowi dzieci z niepełnosprawnością umysłową i zawsze na pierwszy plan wysuwa dobro dziecka.

 

1

Zrzut ekranu 2024 02 25 132107

                                                                                            sygnaturka its                                

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2024 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.