foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. J. Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym dla uczniów z autyzmem i dla uczniów poruszających się na wózkach. 
Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia programach edukacyjno – terapeutycznych popartych wielospecjalistyczną oceną poziomu ich funkcjonowania.
Kształcenie tych uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Klasy liczą do 8 uczniów. 
Ocena poziomu funkcjonowania ucznia dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, a ocenianie postępów w nauce ma charakter opisowy. 
W szczególnych przypadkach nauczanie może odbywać się w domu ucznia, na podstawie „orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania”.

EDUKACJA W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OBEJMUJE

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – to zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno–kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne. 
Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się – mają służyć dalszemu rozwijaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, jak i w każdy możliwy dla ucznia sposób również z wykorzystaniem odpowiednich pomocy do komunikacji, technologii informacyjno – komunikacyjnej. Uczeń powinien mieć możliwość doświadczania komunikowania się z różnymi osobami, także w instytucjach, punktach usługowych, miejscach pracy.

Zajęcia kształtujące kreatywność – służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy.

Zajęcia plastyczne usprawniają manualnie uczniów. Dzięki nim uczniowie poznają różne techniki plastyczne i wykorzystują je w praktyce tworząc niepowtarzalne prace, które są prezentowane na terenie szkoły. Uczniowie biorą też udział w konkursach plastycznych: szkolnych, miejskich, wojewódzkich i krajowych, na których zdobywają nagrody i wyróżnienia.

Zajęcia wokalno – muzyczne – pomagają zdobywać wiedzę o muzyce, muzykach, instrumentach muzycznych. Uczą podstaw gry na instrumentach, tekstów piosenek, śpiewu i przygotowują się do występów. Uczniowie występują bardzo często uatrakcyjniając imprezy i uroczystości szkolne, także te plenerowe. Biorą udział w licznych konkursach.

Zajęcia teatralne – pozwalają uczniom na rozwijanie własnych talentów i zdolności. Młodzież min. poznaje różne techniki teatralne i pracuje tymi technikami. Rozwija swoją mowę i słownictwo. Uczy się występować przed publicznością. Swoje artystyczne dokonania młodzież prezentuje podczas uroczystości szkolnych, plenerowych oraz na Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie.

Wychowanie fizyczne – przedmiot ten daje możliwość usprawniania obniżonych funkcji ruchowych u uczniów, pozwala kształtować ich sylwetkę, uczy sportowej rywalizacji. Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej, siłowni i na terenach sportowych Ośrodka. Podsumowaniem całorocznej pracy uczniów jest ich udział w OLIMPIADZIE SPECJALNEJ, gdzie nie ma przegranych, a najważniejsza jest walka do końca i pokonywanie swoich słabości.

Zajęcia rewalidacyjne – mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. 
Celem zajęć jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i
 społecznych konsekwencji, m.in. radzenie sobie ze stresem, aby uczeń mógł osiągnąć sukces przez:

 • kształtowanie pozytywnej samooceny;
 • doskonalenie mowy i umiejętności komunikowania się w codziennym życiu, w tym załatwiania różnych spraw osobiście, telefonicznie, przez pocztę elektroniczną;
 • doskonalenie samodzielności osobistej i społecznej;
 • doskonalenie sprawności manualnej, zdolności percepcyjnych oraz procesów pamięci i uwagi;
 • korekcję wad postawy oraz kompensowanie odchyleń i braków rozwojowych;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała oraz orientacji kierunkowo-przestrzennej;
 • rozwijanie myślenia;
 • korygowanie niepożądanych zachowań ;
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się, także środkami transportu;
 • wspieranie umiejętności czytania, pisania, liczenia;
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką;
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrażających;
 • wzmocnienie wiary we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy,
 • doskonalenie umiejętności bycia asertywnym.

Religię – program tego przedmiotu zakłada przypomnienie uczniom podstawowych prawd wiary i treści religijnych poznanych na wcześniejszych etapach edukacyjnych w szkole i w ich życiu rodzinnym oraz społecznym, a także stawia sobie za cel ich sukcesywne pogłębienie i utrwalenie. Jednocześnie program nie zawiera podziału na poszczególne trzy klasy czwartego etapu edukacyjnego. Na każdym z trzech kolejnych lat jest powtarzany ten sam układ treści, natomiast zmienia się zakres przekazywanych treści, które z każdym kolejnym rokiem są utrwalane i poszerzane. Jest to podyktowane koniecznością utrwalania i powtarzania treści dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo w klasach przysposabiających do pracy. Przekazywane treści religijne wiążą się z działaniami rewalidacyjnymi, które są zależne od indywidualnych potrzeb poszczególnych uczniów i mogą mieć charakter korekcyjny, kompensacyjny, usprawniający, stymulujący bądź rozwijający. Program zakłada wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które uczeń będzie wykorzystywał w życiu dorosłym.

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. 
W ramach tego przedmiotu uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

PRACE OGRODNICZE – w ramach tych zajęć uczniowie pod opieką nauczycieli dbają o tereny wokół Ośrodka. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny w pomieszczeniach Ośrodka. Uczą się też sztuki układania dekoracji z roślin. Wykonują palmy wielkanocne i stroiki na święta Bożego Narodzenia.

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków.

PRACE BIUROWE – to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

PRACE STOLARSKIE – odbywają się w pracowni stolarskiej, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności pracy z drewnem. W zajęciach stolarskich biorą udział głównie chłopcy, wykonują proste prace stolarskie typu: kwietniki, wieszaki, zabawki drewniane, itp.

ELEMENTY SZYCIA RĘCZNEGO I MASZYNOWEGO – zastosowanie ściegów podstawowych i ozdobnych w drobnych naprawach krawieckich oraz haftowaniu; szycie prostych wyrobów, tj. ściereczek, zasłon, rękawic kuchennych itp.

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych:

 • technik: malowanie na szkle, haft matematyczny, wyrób ozdób i biżuterii, tworzenie naczyń glinianych,
 • materiałów: drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.

Nauczyciele przedmiotu przysposobienia do pracy z wielkim zaangażowaniem poszukują ciekawych form pracy z uczniem niepełnosprawnym. Uczestniczą w różnych formach dokształcania. Starają się, aby zajęcia były atrakcyjne, a jednocześnie stwarzały możliwości rozwoju uczniów. W celu zwiększenia atrakcyjności procesu edukacyjnego i pogłębienia umiejętności społecznych uczniów organizowane są różnorodne wycieczki dydaktyczne, wystawy i konkursy.

1

Zrzut ekranu 2024 02 25 132107

                                                                                            sygnaturka its                                

wirtualnyspacer

output s59eAT

Szybki kontakt:

ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce
tel/fax (71) 314 11 13

SKRZYDŁA baner

Copyright © 2024 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dobroszycach | Wrocław Rights Reserved.